Ondergetekenden, hierna te noemen “partijen”,

Arjen Roos, Gevestigd: Berkel en Rodenrijs, hierna te noemen “Fotograaf “
en
naam model (hierna te noemen “Model”):

Geb. Datum:                                                            ID-kaart nr:
Gevestigd:
Tel:                                                                             E-mail:

en indien van toepassing

Naam visagis (hierna te noemen “Visagist”):
Gevestigd:
Tel:                                                                             E-mail:

komen het volgende overeen:

Artikel 1
Het Model zal poseren voor de Fotograaf, en de Fotograaf zal foto’s maken van het Model op/vanaf
Datum:

De overeengekomen poseercategorie is (aankruisen wat van toepassing is)
□ a. Portret / Fashion / Glamour
□ b. Lingerie
□ c. Topless
□ d. Esthetisch naakt
□ e. Naakt

De overeengekomen beloningswijze van het Model is:  TFP/TFCD (Time For Print/CD) (zie artikel 4)
Overeenkomst is mede geldig voor vervolgsessies/shoots, totdat verandering van poseercategorie van toepassing is indien van toepassing.

In meervoud opgemaakt en ondertekend,
Plaats: Berkel en Rodenrijs  Datum:

naam Ouder/verzorger: (alleen opnemen indien dit van toepassing is!)———————————–

handtekening Model: handtekening Ouder/verzorger:

 

———————– ———————————–

handtekening Visagist: handtekening Fotograaf:

 

—————————- —————————-

Artikel 2
De bij artikel 1 overeengekomen poseercategorie betekent het volgende:
a. Portret / Fashion / Badmode: Hieronder wordt verstaan foto’s waarop het model geheel gekleed staat afgebeeld, daaronder niet begrepen lingerie.
b. Lingerie: Hieronder wordt verstaan foto’s waarop het model geheel in lingerie staat afgebeeld.
c. Topless: Hieronder wordt verstaan foto’s waarop het model staat afgebeeld, met de tepels geheel of gedeeltelijk zichtbaar afgebeeld op de foto.
d. Esthetisch naakt: Hieronder wordt verstaan foto’s waarop het model staat afgebeeld, met de tepels geheel of gedeeltelijk zichtbaar afgebeeld op de foto, terwijl de schaamstreek geheel of gedeeltelijk niet zichtbaar is op de foto.
e. Naakt: Hieronder wordt verstaan foto’s waarop het model geheel of gedeeltelijk ongekleed staat afgebeeld. De tepels en/of geslachtsdelen zijn zichtbaar afgebeeld op de foto.

Artikel 3
Met betrekking tot foto’s die gemaakt zijn en vallen in een poseercategorie die niet is overeengekomen bij artikel 1 van deze overeenkomst, wordt uitdrukkelijk bepaald dat het Model alle vormen van gebruik van deze foto’s verbiedt op grond van haar recht op persoonlijke levenssfeer en haar portretrecht.

Artikel 4
De bij artikel 1 overeengekomen beloningswijze betekent het volgende:
TFP/TFCD: Het Model en Visagist krijgen volledig bewerkte en gebruiksklare foto’s  in bestandsformaat JPEG. Uiterlijk binnen 4 weken ontvangen Model en evt Visagist via het internet een link om deze bestanden te downloaden. Deze foto’s zijn in hoge resolutie en niet voorzien van logo. Voor gebruik online wordt een lagere resolutie voorzien van logo bijgevoegd.
Het aantal bewerkingen hangt af van het aantal set’s, het soort van bewerking en uit te werken thema’s. Dit kan variëren van twee tot tien bewerkingen.

Artikel 5
Alle partijen bij deze overeenkomst mogen de foto’s, gebruiken en vermenigvuldigen, plaatsen op hun internetsite, opnemen in hun portfolio en aanwenden voor persoonlijke promotiedoeleinden. Publicatie en verkoop door de fotograaf van fotoboeken welke foto’s van het model bevatten is toegestaan. Publicatie en verkoop door de fotograaf van foto’s van het model via een expositie is toegestaan. Publicatie en verkoop door de fotograaf van fotomontages waarin foto’s van het model zijn gebruikt is toegestaan in kleine (<500) oplages. Ander (commercieel) gebruik door één der partijen is alleen toegestaan met voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij. Het is verplicht bij gebruik van de foto’s, de naam van Fotograaf te vermelden. Het auteursrecht van de foto’s berust te allen tijde bij de fotograaf. Het portretrecht van de foto’s berust bij het Model.

Artikel 6
Het is de Fotograaf toegestaan (delen van) de foto’s te gebruiken voor het vervaardigen van montages.  Model verleent de Fotograaf het recht deze zonder beperkingen te publiceren en te verveelvoudigen.
De Fotograaf zal montages zodanig vorm geven dat geen afbreuk wordt gedaan aan  de intenties, de integriteit en/of de persoonlijke levenssfeer van het Model.

Artikel 7
De Fotograaf zal informatie die inbreuk kan maken op de persoonlijke levenssfeer van het Model, daaronder begrepen persoonsgegevens, niet aan derden verstrekken, tenzij het Model hiervoor voorafgaand toestemming heeft gegeven.

Artikel 8
Levering van afdrukken, digitale bestanden enzovoorts die geen onderdeel uitmaken van de overeengekomen beloning vindt plaats tegen de gebruikelijke tarieven van de Fotograaf.

Artikel 9
Op deze overeenkomst is in binnen- en buitenland het Nederlands Recht van toepassing.

Download: TFPcontract2.2
Model release: ModelReleaseForm
laatste aanpassing augustus 2015

Feel free to leave me a comment